ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ข้อมูลทั่วไป

                    โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี ได้จัดบริการการตรวจสุขภาพ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับประโยชน์สูงสุด เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี โดยมีโปรแกรมตรวจสุขภาพที่จัดขึ้นเพื่อความเหมาะสมในแต่ละช่วงอายุ และแต่ละเพศ รวมทั้งให้บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน, ก่อนเข้าศึกษาต่อ, ก่อนการแต่งงาน ตลอดจนการออกใบรับรองแพทย์ โดยให้บริการด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย และระบบบริการที่ได้มาตรฐาน รวมถึงการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA จึงให้ผลการตรวจที่ถูกต้องแม่นยำและสามารถทราบผลการตรวจได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ผู้รับบริการมั่นใจในบริการที่ท่านจะได้รับ


สถานที่ตั้ง

ศูนย์ตรวจสุขภาพ  ตั้งอยู่ชั้น 1 โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี
เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 17.00 น.

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ศูนย์ตรวจสุขภาพ โทร.045-429100 ต่อ 1426 , 1427


แพทย์ประจำศูนย์

1.นายแพทย์เชวง   ลิขสิทธิ์

2.นายแพทย์อภิศักดิ์   กุลสุวรรณ