โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี

หนึ่งในเครือโรงพยาบาลธนบุรี ซึ่งมีเครือข่ายมากกว่า 20 แห่งทั่วประเทศ "โรงพยาบาลอุบลรักษ์ธนบุรี ตั้งอยู่เลข ที่ 46/4 ถ.บูรพาใน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000 บนเนื้อที่ 6 ไร่เศษ ให้บริการผู้ป่วยจำนวน 100 เตียงก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2534 เริ่มให้บริการรักษาพยาบาลเมื่อ 10 พ.ค.2538 "

โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี เป็นโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 100 เตียง เป็นหนึ่งใน 4 แห่งของโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี เปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538   ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 112.50 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2566 จำนวนบุคลากร แพทย์ประจำจำนวน 24 คน  ทันตแพทย์ 2 คน พยาบาลวิชาชีพจำนวน 99 คน เภสัชกรจำนวน 9 คน และพนักงานฝ่ายอื่นๆรวมทั้งสิ้น 539 คน

     - ได้ผ่านการรับรองระบบการประกันคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9002:1994 ทั้งระบบเมื่อ 20 เม.ย. 2544 
     - ผ่านการประเมินตามบันไดขั้นที่ 2 ครั้งแรก ของสถาบันรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (สรพ.) เมื่อ 3 มี.ค. 2552
     - ผ่านการประเมินตามบันไดขั้นที่ 2 ครั้งที่ 2 และ 3 ตามลำดับ เมื่อ 30 ก.ย. 2554 และ 6 ธ.ค. 2555
     - ได้รับการรับรองกระบวนการพัฒนาคุณภาพ Hospital Accreditation (HA) จาก สรพ. มีอายุตั้งแต่ 16 ต.ค. 2563 - 15 ต.ค. 2566
    - ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ Hospital Accreditation (HA) จาก สรพ. มีอายุตั้งแต่ 16 ต.ค. 2564 - 15 ต.ค. 2567 ซึ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย การสร้างเสริมสุขภาพ และการบริหารองค์กร ความสำเร็จนี้เกิดจากความมุ่งมั่นและความพยายามอย่างต่อเนื่องของผู้บริหาร ผู้ประกอบวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ 
     - ได้ผ่านเกณฑ์ Green & Clean Hospital Challenge ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปี 2566 ความเป็นเลิศด้านการจัดการของเสียทางการแพทย์ และความเป็นเลิศด้านการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีอายุตั้งแต่ 31 ส.ค. 2566 - 31 ส.ค. 2568
      - ได้รับรางวัลสถานประกอบการต้นแบบ การลดการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน กองทุนเงินทดแทน ปี 2566 เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2566

วิสัยทัศน์ (Vision)
“เราจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนตติยภูมิระดับสูงที่ทันสมัยตามมาตรฐาน คู่ขนานกับการส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและสังคม
เพื่อความไว้วางใจของชาวอีสานใต้ และ CLV ”


พันธนกิจ (Mission)

       1.  จัดการบริการสุขภาพแบบตติยภูมิระดับสูงอย่างมีคุณภาพ ครอบคลุมมิติคุณภาพแบบองค์รวม
        2. มุ่งเน้นความเลิศด้านบริการ เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
        3. ให้บริการด้วยบุคคลากรที่มีสมรรถนะเชี่ยวชาญสูง และมีคุณธรรม
        4. มีการปรับตัวให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ ทั้งภาพลักษณ์ การบริการ สภาพแวดล้อม และเทคโนโลยี
        5. มุ่งมั่นการพัฒนาสู่ความยั่งยืนขององค์กร สิ่งแวดล้อม และสังคม

คำขวัญ (Motto)

“บริการด้วยหัวใจ ดูแลใส่ใจดุจญาติสนิท”
        Service by heart care as our family