แผนกอายุรกรรม

ข้อมูลทั่วไป

           แผนกอายุรกรรม ให้บริการดูแลผู้ป่วยทางอายุรกรรม โดยทีมแพทย์ทั่วไปที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางต่างๆ ทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ดูแลแบบองค์รวม ตามคำขวัญของโรงพยาบาล "บริการด้วยหัวใจ ดูแลใส่ใจดุจญาติสนิท"
โรคทางอายุรกรรมในปัจจุบันมีสาขาย่อยตามระบบอวัยวะต่างๆมากมาย โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี
ให้บริการรักษาโรคทางอายุรกรรมทั่วไป และเฉพาะทาง โดยแพทย์ผู้ชำนาญการอายุรศาสตร์เฉพาะทางสาขาต่างๆ อาทิ
            • โรคหัวใจและหลอดเลือด
            • โรคเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ
            • โรคความดันโลหิตสูง
            • โรคไต 
            • โรคปอด หลอดลม และหอบหืด
            • โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
            • โรคเลือด
            • โรคข้อ และรูมาติซั่ม
            • โรคภูมิแพ้
            • โรคติดเชื้อ และภูมิคุ้มกันบกพร่อง
            • โรคติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ
            • โรคมะเร็ง
            • รับปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ โดยทีมแพทย์เฉพาะทางร่วมกับการใช้เครื่องมือที่ทันสมัย 

สถานที่ตั้ง

แผนกอายุรกรรม ตั้งอยู่ชั้น 1 โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี
เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 20.00 น.

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
แผนกอายุรกรรม โทร.045-429100 ต่อ 1123 , 1124

แพทย์ประจำศูนย์

1.   นพ.เชวง ลิขสิทธิ์                          อายุรศาสตร์ทั่วไป
2.    พญ.วิภาดา เชาวกุล                    อายุรศาสตร์ทั่วไป
3.    นพ.อภิศักดิ์ กุลสุวรรณ์               อายุรศาสตร์ทั่วไป
4.    พญ.จุไรลักษณ์ ป้องโสม             อายุรศาสตร์โรคไต
5.    นพ.ธีรพล ฉันท์วีรวงค์                อายุรศาสตร์ทั่วไป
6.    พญ.ปนัดดา ดรุกาญจน์พฤฒิ    อายุรศาสตร์โรคผิวหนังและความงาม
7.    นพ.วีระ มหาวนากูล                   อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
8.    นพ.ยิ่งศักดิ์ สันธนาคร                อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
9.    นพ.ปฐมพงษ์ คำภามูล                อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
10. นพ. วรวุฒิ ทัศนาวิวัฒน์            อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
11. นพ.วีรยุทธ ธิมาภรณ์                 อายุรศาสต์โรคหัวใจและหลอดเลือด
12. นพ.ธนิต ลยางกูร                       อายุรศาสต์โรคหัวใจและหลอดเลือด
13. พญ.วิยะนุช โลมะรัตน์                 อายุรศาสตร์โรคข้อและ Rheumatism
14. พญ.จิตรลดา จึงสมาน               อารุยรศาสตร์มะเร็งวิทยา
15. นพ.สุชาติ บูรพันธ์                      อายุรศาสตร์โรคทางเดินหายใจ
16. พญ.วรรัตน์ คงเกษม                  อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
17. นพ.แสนพลพ่าย ขาวประเสริฐ   อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
18. นพ.พิศาล ตั้งเกษมุกดา              อายุรศาสตร์ระบบประสาทวิทยา
19. พญ.พรรณปพร โคนพันธ์         อายุรศาสตร์ระบบประสาทวิทยา
20. นพ.กษิตทัช ดลประสิทธิ์            อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิซึม
21. พญ.นลินี ชวยไชยะกูล               อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิซึม
22. พญ.สุวัตถิยา กิจศรัณย์             อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
23. พญ.ปวีณรัตน์ จิมปวิทยากุล     อายุรศาสตร์โรคเลือด