โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี

หนึ่งในเครือโรงพยาบาลธนบุรี ซึ่งมีเครือข่ายมากกว่า 20 แห่งทั่วประเทศ "โรงพยาบาลอุบลรักษ์ธนบุรี ตั้งอยู่เลข ที่ 46/4 ถ.บูรพาใน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000 บนเนื้อที่ 6 ไร่เศษ ให้บริการผู้ป่วยจำนวน 100 เตียงก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2534 เริ่มให้บริการรักษาพยาบาลเมื่อ 10 พ.ค.2538 "

โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี เป็นโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 100 เตียง เป็นหนึ่งใน 4 แห่งของโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี เปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538   ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 112.50 ล้านบาท จำนวนบุคลากร แพทย์ประจำจำนวน 20 คน  ทันตแพทย์ 1 คน พยาบาลวิชาชีพจำนวน 79 คน เภสัชกรจำนวน 9 คน และพนักงานฝ่ายอื่นๆรวมทั้งสิ้น 367 คน

     - ได้ผ่านการรับรองระบบการประกันคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9002:1994 ทั้งระบบเมื่อ 20 เม.ย. 2544 
     - ผ่านการประเมินตามบันไดขั้นที่ 2 ครั้งแรก ของสถาบันรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (สรพ.) เมื่อ 3 มี.ค. 2552
     - ผ่านการประเมินตามบันไดขั้นที่ 2 ครั้งที่ 2 และ 3 ตามลำดับ เมื่อ 30 ก.ย. 2554 และ 6 ธ.ค. 2555
     - ได้รับการรับรองกระบวนการพัฒนาคุณภาพ Hospital Accreditation จาก สรพ. มีอายุตั้งแต่ 16 ต.ค. 2561 - 15 ต.ค. 2563

วิสัยทัศน์ (Vision)
“เราจะเป็นโรงพยาบาลเอกชน ที่มีมาตรฐานสูงด้วยคุณภาพ เพื่อความไว้วางใจและพึงพอใจของชาวอีสานใต้ ”