เลเซอร์หน้าใสติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์ตรวจสุขภาพ โทร. 045-429100 ต่อ 1426 , 1427